Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid

 

Datum: januari 2021.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, /of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 6. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Je wijze lichaam en de andere handelsnaam Yoga Bala
Regina Heida
Postadres:
Pottenbakkerlaan 4
033-4330912 / 06-48191402

info@jewijzelichaam.nl
KvK-nummer:  32145165.
Btw-identificatienummer: NL001462755B21

Lid van Vereniging Yogadocenten Nederland
Beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument of client.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging of het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Indien binnen deze bedenktijd door Yoga Bala geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Yoga Bala geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mat uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsgebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Bij diensten:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd bij producten

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 2. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 3. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 4. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Het bedrag (of een aanbetalingsdeel) dient overgemaakt te worden op giro-rekeningnummer NL64 INGB 0004926371 t.n.v. Regina Heida, Hoogland, o.v.v. factuurnummer en product of dienst: of o.v.v. workshop, special en datum.

 

 

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen (artikel 19 t/m 20)

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Artikel 19: Privacy Beleid

 

Datum:  januari 2021.

 

 1. Omgang met persoonsgegevens: Voor Je wijze lichaam/Yoga Bala is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd (zowel in ordners als digitaal). Hierbij houd ik mij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en die de AVG vanaf 25 mei 2018 stelt. Ik hou mij ook aan de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO). Onze doeleinden leggen wij duidelijk hieronder uit. Bij een consult of dienst maak ik aantekeningen over je gezondheidstoestand, over een uitgevoerd interview, onderzoek en consult. Ik heb als enige toegang tot deze gegevens. Mocht het nodig zijn, dan zal ik alleen na overleg en toestemming gegevens opvragen bij andere personen of zorgprofessionals.

Je gaat akkoord door de algemene voorwaarden aan te klikken op de website of bij aanvraag voor een consult. Je moet dit aanvinken.

 

 1. Vastleggen en verwerking van gegevens: Regina Heida is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens onder Je wijze lichaam en Yoga Bala zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Informatie zal alleen aan haar verstrekt dienen te worden en is ook alleen voor haar toegankelijk zijn. Tenzij anders aan je aangegeven wordt.

Ik bewaar en gebruik uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt, doordat je gebruik maakt van mijn diensten of mijn producten koopt.

 

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Indien nodig en voor vragen over beheer, kun je contact leggen met Je wijze lichaam/Yoga Bala, Regina Heida, Pottenbakkerlaan 4, 3828 XA Hoogland, info@jewijzelichaam.nl

 

 1. Opslag van gegevens: Je wijze lichaam/Yoga Bala verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Ik sla (klant-) gegevens op die voor de afwikkeling van je bestelling of dienst noodzakelijk zijn. Denk aan:

 

Nieuwsbrief abonnees:

Voor- en achternaam
E-mailadres
IP-adres

E-mail en nieuwsbrief; Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Dit is in de meeste gevallen maximaal 1 maand na uitschrijving van de nieuwsbrief.

Ik bied een nieuwsbrief aan die verwerkt wordt vanuit La Posta. In deze nieuwsbrief informeer ik geïnteresseerden over mijn producten, diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klanten, cursisten door middel van een intakeformulier, tevens overeenkomst betreffende doorlopende lessen en/of individuele begeleiding, training of coaching. Afronding in vorm van evaluatiedoeleinden/enquête/dossiers:

Voor- en achternaam
Adres (niet verplicht)
Postcode (niet verplicht)
Woonplaats (niet verplicht)
Telefoonnummer
E-mailadres:

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het intakeformulier of vragenlijst in te vullen, zoals geboortedatum en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals over je gezondheid, je hulpvraag, wensen en doelstellingen, beperkingen e.d. met het doel inzicht te krijgen om een yogales en/of individuele begeleiding/coaching en consult of special/workshop passend en productief te maken.

Alle overige actief verstrekte gegevens via mondelinge overdracht door kind, ouder of deelnemer na de dienst of in een andere ontmoeting dan een zakelijke.

Facturatiebrief en correspondentie/e-mailverkeer/contact- of aanmeldformulier op website:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data.

Tot maximaal 2 maanden na afhandeling/afronding van een thema of zo lang naar de aard van de e-mail/brief nodig is.

 

Als koper van een product of dienst/workshop:

Voor- en achternaam
Bedrijf (niet verplicht)
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer
Betaalgegevens en betaaldata.

Ik sla klantgegevens op die voor de afwikkeling van je bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan je adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Je adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelgegevens (zoals maat, aantal, prijs) van dat moment. Of aan de soort en inhoud van een dienst.

Deze gegevens worden tot maximaal 7 jaar bewaard ten behoeve van administratie en belastingwetgeving.

 

 1. Doeleinden van persoonsgegevens: Je wijze lichaam (Yoga Bala) verwerken jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Afhandeling van jouw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, of noodzakelijk om aan een activiteit deel te nemen, denk aan afmelding, wijzigingen in data/lestijden, behoefte aan aanvullende informatie of advies e.d.
 • Dossiers bijhouden. Inhoudelijke paramedische informatie en informatie uit behandelingen en consulten om de kwaliteit en afstemming van een dienst mogelijke te maken. Gegevens worden ook gebruikt indien er een verslag of document voor de client gemaakt wordt. Bij intercollegiale toetsing zullen de gegevens geanonimiseerd worden en beperkt tot neutraal onderzoek van fenomenen.
 • Gebruik voor administratie, boekhouding en belastingaangifte indien nodig en/of toe verplicht.

 

 1. Verstrekken van gegevens aan derden; Wij zullen je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die jij met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerders (Myparcel en PostNL) je naam en adresgegevens om uw bestelling te kunnen bezorgen. Ook hebben wij een verwerkingsovereenkomst met de beheerder van de nieuwsbrief La Posta. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van mijn websites kan ik persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Ik hou mijn aan de geheimhoudingsplicht, tenzij je met mij bent overeengekomen dat de informatie aan derden verschaft mag worden of als er een wettelijke verplichting bestaat om deze aan een derde te verstrekken (zoals aan politie of bij fraude aan overheidsinstanties). Er staan social-media buttons op de verschillende websites. Hiermee verzamelen de beheerders (zoals facebook, instagram en linked-in een deel van je gegevens).

 

 1. Beveiliging van persoonsgegevens; De gegevens worden opgeslagen op de computer van Regina Heida, Je wijze lichaam (Yoga Bala) en deze is beschermd tegen virussen en hacken. De servers van de websites en webshop maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Ik maak met name gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen jou en mijn websites worden afgeschermd wanneer je bijvoorbeeld een bestelling plaatst of dienst afspreekt.

 

Regina Heida spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige verwerkingsvormen, zoals aantasting, onbevoegde kennisname en wijzigen van gegevens.

Ondanks alle maatregelen kan ik niet volledig instaan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Ik zal alles er aan doen om redelijkerwijs wat mogelijks is om je gegevens te beschermen. Ik zal zo nodig voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplicht.

 

 1. Klikgedrag en bezoekgegevens; Op de website Je wijze lichaam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik probeer deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

 1. Gebruik van cookies; Ik maak bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina`s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan ik onder andere verschillende opvragingen van pagina`s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

 1. Websites van derden; Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan, hoewel ik ze met zorg heb geselecteerd. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

 1. Wijzigingen privacy verklaring; Je wijze lichaam/Yoga Bala behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van je gegevens; Vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde liefst met duidelijk onderwerp richten aan: info@jewijzelichaam.nl.

 

 1. Je rechten:

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens en informatie wij van je hebben, dan kunt u contact opnemen op een van de genoemde manieren.

 • Je kunt uitleg krijgen over wat we waar mee doen
 • Inzage krijgen in de precieze informatie
 • Je kunt fouten laten corrigeren
 • Je kunt verouderde gegevens laten verwijderen
 • Je kunt je toestemmingen intrekken
 • Een bepaalde verwerking beperken
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik

 

 1. Je plichten:

Ik verwacht dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat we geen gegevens van de verkeerde personen aanpassen of verwijderen. Ik zal zo snel als mogelijk aan je verzoek voldoen, doch uiterlijk 21 dagen.

 

Informatie materialen mogen niet gedeeld worden of gekopieerd of op een andere manier vermenigvuldigd alleen als je toestemming hebt of voor dit materiaal betaald hebt. De informatie is ontwikkeld voor informatieve doeleinden. Als deelnemer of client blijf je verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, en je eigen ontwikkeling en eigen resultaat naar aanleiding van het volgen van een dienst of consult.

  

Artikel 20: Extra bepalingen totale dienstenaanbod (specials, thema-lessen, Couv-café).

 

 1. Benodigdheden les of begeleiding: Je kind of jij hebt nodig: gemakkelijk zittende, losse kleding en een handdoek, kleed of slaapzak, die het over zijn matje kan leggen en waarop het de oefeningen doet. Voor de eindontspanning is het prettig als hij/zij iets warms (jackje of trui) aan kan trekken of een deken of slaapzak over zich heen kan leggen. Neem anti-slipsokken of gymschoentjes mee, zodat je kind niet uitglijdt.

Alle benodigdheden, zoals matjes, kussentjes, meditatiepoefjes, (spel-)materialen zijn in mijn bezit en kunnen gebruikt worden.

 1. Het dienstaanbod voor kinderen;

Je kind of jij (en eventueel uitgenodigde vriendjes en vriendinnetjes) volgen de lessen op eigen risico. Er wordt op gewezen dat geen enkele oefening echt onplezierig mag zijn of echt pijn mag doen. Ik ga er vanuit dat je kind/de kinderen in staat is normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Als het onder medische behandeling is, wil je dan overleggen met zijn/haar over het volgen van de dienst/les. Dit geldt ook voor kinderen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben. Het is handig dat je mij bij een bij ziekte en andere psychische en lichamelijke klachten voor de les inlicht. Dit kan in de voorbespreking of apart mondeling of schriftelijk.

 

 1. De dienstaanbod voor volwassenen. Als je onder medische behandeling bent, wil je dan overleggen met je arts over het volgen van de workshop of ingehuurde dienst. Dit geldt ook voor mensen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben. Als je zwanger bent, kun je de workshop meestal  tot circa vijf maanden gewoon blijven volgen. Het is handig dat je mij bij een eventuele zwangerschap (net als bij ziekte en andere psychische en lichamelijke klachten) voor de workshop inlicht.

 

Ik ben geen arts, psychiater of therapeut. Ik kan geen ziekte, klacht, symptoom voorkomen, behandelen of diagnose stellen. Ik kan wel de klachten en hulpvragen in perspectief van mijn visies en (nieuwe) wetenschappelijke modellen, tools  en ervaringsdeskundigheid plaatsen. Resultaten hangen af van je eigen inzet en vooral openheid en verwondering over je eigen gedrag, (innerlijke)  ervaringen en de bereidheid om daar zonder weerstand en zo oordeel loos naar te kijken. Je maakt altijd je eigen (leefstijl) keuzes met je eigen persoonlijke doelen, gezondheid en verlangens.

 

 1. De (gehuurde) locatie. Het kind/de kinderen, de deelnemer aan een workshop en overige aanwezigen dienen zich te houden aan de regels zoals die gelden binnen de ruimte waar de dienst plaatsvindt. Mobiele telefoons dienen tijdens de les, workshop, dienst uitgeschakeld te zijn. Regina Heida/Je wijze lichaam/Yoga Bala is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van het kind/de deelnemer. Je wijze lichaam is niet aansprakelijk voor schade in of aan de ruimte waar de diensten plaatsvinden. Het kind mag geen snoep meenemen naar of in de lesruimte. Let op dat de kinderen/deelnemers geen sieraden dragen waar ze tijdens de dienst achter kunnen blijven haken of die op ander wijze gevaarlijk kunnen zijn voor het kind/de deelnemer. 

 

 1. Annulering en afzegging. In aanvulling op bovengenoemd artikel 15 geldt het volgende: De ouder/voogd verbindt zich voor de duur van de begeleiding. Dat de deelnemer aan een workshop of ingehuurde dienst zich verbindt voor de duur van de workshop of andere geleverde dienst. Dat betekent dat je het hele bedrag betaalt, ook als het kind/deelnemer verhinderd of ziek is. In overleg kan er een nieuwe datum bepaald worden. Mochten er huurkosten zijn gemaakt, dan zullen deze samen gedeeld worden, zodat het risico zowel bij de koper van het feestje ligt als bij Regina Heida/Je wijze lichaam/Yoga Bala.

 

 1. Bij overmacht is er natuurlijk altijd een regeling mogelijk. Indien ik wegens omstandigheden uitval, dan zal de uitgevallen les, begeleiding of andere dienst terugbetaald worden of we kijken samen naar een oplossing of nieuwe datum.

 

 1. Ik behoud het recht voor om wijzigingen in de diensten aan te brengen qua prijs en inhoud.